سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و استاد بازنشسته علوم سیاسی

چکیده

چکیده: نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.
کلیدواژه: سرمایه سیاسی، هویت ملی، ایران، اعتماد نهادین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Political Capital and National Identity; forewarning data about Contemporary Iran"

نویسنده [English]

  • Ali Karimi Maleh
Researcher and Emeritus Professor of Political Science
چکیده [English]

Abstract:
The relationship between political capital and national identity, despite its importance for the political life of democratic societies and the continuity and solidarity of national societies, has not been researched as it deserved. Concerning the situationality of the two mentioned variables on the one hand and the fast and profound political and social transformations on the other hand, it is necessary to study the relationship between the two variables of political capital and national identity. Therefore, the present article, which has a descriptive-analytical nature and is based on political institutionalism approach and uses the combined theoretical framework of Rafalovski, Lindenberg, Rothstein and Levy, questions the relationship of political capital and national identity. The data for theoretical part is gathered library method and for the case study of Iran by secondary analysis method. The main hypothesis is that the relationship between the two variables is meaningful and direct in such a way that the increase in political capital leads to the strengthening of the national identity and its decrease leads to the weakening of attachment to the components of the national identity.
Keywords: political capital, national identity, Iran, institutional trust

کلیدواژه‌ها [English]

  • "political capital"
  • "national identity"
  • "Iran"
  • "institutional trust"
  • "quality of governance"
اسماعیل زاده، علی اصغر و ذاکرصالحی، غلامرضا، ( 1393)، "بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران"، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، سال 13، شماره 26، صص 1-28.
امیر، آرمان، (1395)، پنجره شکسته های رهاشده، در جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران، به کوشش جوادی، ریحانه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص 3-15.
باقری، یاسر، (1395)، رفاه ایرانیان در اسارت نومیدی، در جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران، به کوشش جوادی، ریحانه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص 25-41.
باقری، هادی و دیگران، (1398)، "شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران"، مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال 6، شماره 2، صص 257-276.
بزرگ زاد، سعیده و دیگران، (1398)، "گرایش نخبگان به عوامل اجتماعی، اقتصادی و علمی – پژوهشی در مبدأ و مقصد و تأثیر آن بر گرایش آنها به مهاجرت خارج از کشور"، انجمن جمعیت شناسی ایران، سال 14، شماره 28، صص. 141-169.
پیران نژاد، علی و عبادی، نغمه، ( 1391)، "سرمایه سیاسی و اینترنت: بررسی سطح سرمایه سیاسی و تأثیر  استفاده از اینترنت بر ابعاد آن"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 7، شماره 28، صص 1-26.
جودکی، مجید، قزلسفلی، محمدتقی، کریمی مله، علی، ( 1400)، دوفصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، "از سرمایه تا سرمایه سیاسی، نقدی بر تکوین نظریه سرمایه سیاسی"، سال 12، شماره 1، صص 27-54.
حسینی، سید خلیل و همکاران، ( 1399)، "عوامل موثر بر گرایش نخبگان فرهنگی به مهاجرت به کشورهای توسعه یافته" ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 12،شماره 3، صص 51-62.
حکیم زاده، رضوان و دیگران، ( 1392)، "تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ،69، صص. 81-102.
ذوالفقاری، اکبر، عاطفه، جعفری علی آبادی، ( 1397)، "تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به مثابه سرمایة سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش های موجود"، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال اول، شماره 3، صص 31-61.
ردادی، محسن (1390)، نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)، با مقدمه اصغر افتخاری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
رنانی، محسن و دیگران، (1393)، "بررسی جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا"، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 2، صص 337-362.
سردارنیا، خلیل الله و دیگران،( 1389)،" تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول، صص 135-165.
سیدامامی، کاووس و منتظری مقدم، رضا، ( 1391)، "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه های تهران"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال7، شماره 4، صص 189-216.
صادقی، رسول و حسینی، سیده متین، ( 1398)، "میزان تمایل جوانان به مهاجرت بین المللی و عوامل تعیین کننده آن در شهر تهران"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره:18، شماره:43 ، صص 1-22.
عبادی، نغمه، قلی پور، آرین و پیران نژاد علی ، ( 1393)،  " شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی"، فصلنامه فرایند مدیریت توسعه، دوره 27،  شماره 93، صص 29-52.
علاألدینی، فرشید و دیگران،( 1384)، "میزان تمایل به مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی"، مجله پژوهشی حکیم، سال 8، شماره 3، صص 9-15.
غفاری، غلامرضا، (1395)، اعتماد اجتماعی و امید به آینده، در شورای اجتماعی کشور، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، جلد سوم. صص 111-166.
فروتن، یعقوب و شیخ، مرتضی، (1396)، "بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین المللی"، دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، سال 4، شماره 10، صص 61-79.
فولادیان، مجید، (1395)، تغییرات اعتماد سیاسی در ایران، 1384-1393 در شورای اجتماعی کشور، "جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران"، به کوشش جوادی، ریحانه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص 135-147.
کاظمی پور، عبدالمحمد و گودرزی، محسن، (1401)، "فرازوفرود اعتماد در ایران طی نیم قرن اخیر: نگاهی به روندها، علل و پیامدها"، دوفصل نامه مسائل اجتماعی ایران، سال 13، شماره 1، صص 181-208.
کریمی مله، علی، ( 1401)، "پیامدها و دلالت های فروکاهش سرمایه سیاسی"، دوفصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری، شماره 31، صص 53- 83.
مصطفی زاده، محمد، عرب مازار، علی اکبر، (1397)، "تأثیر نهادهای حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروی کار ایران"، سیاست گذاری اقتصادی، سال 10، شماره 20، صص 1-33.
مقدس، علی اصغر، شرفی، زکیه، ( 1388)، "بررسی عوامل برانگیزنده گرایش به مهاجرت های بین المللی جوانان 18-30 ساله شهرهای شیراز و ارسنجان"، مجله جامعه شناسی ایران، سال 10، شماره 1، صص 162-190.
مؤسسه مطالعات ملی، (1395)، هویت جمعی ایرانیان؛ یافته های پیمایش در کل کشور، انتشارات تمدن ایرانی.
میرسندسی، سیدمحمد، (1395)، تحلیل نابرابری های ذهنی(احساس بی عدالتی)، در شورای اجتماعی کشور، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، جلد سوم. صص 377-408.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1379)، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج اول.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1382)، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج دوم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،( 1395)، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج سوم.
 
Alesina, Alberto and Romain Wacziarg, (2000), “The Economics of Civic Trust” in Disaffected Democracies. What's Troubling the Trilateral Countries? Edited by S. J. Pharr and R. D. Putnam, New Jersey, Princeton University Press.
Azadi, M. Mirramezani, M. B. Mesgaran, (2020), Migration and Brain Drain from Iran, Working Paper 9, Stanford Iran 2040 Project, Stanford University.
Berg, L. & M. Hjerm (2010) ‘National Identity and Political Trust’. Perspectives on European Politics and Society. Vol.11, No.4, pp. 390-407.
Braithwaite, Valerie and Levi, Margaret, Ed, (1998), TRUST AND GOVERNANCE, New York, Russel Sage Foundation.
Birner, R., & Wittner, H. (2000). Converting Social Capital into Political Capital: How Do Local Communities Gain Political Influence? Conference paper submitted to International Association for the Study of Common Property.
Blind, Peride, K. (2010), Building Trust in Government: Linking Theory with Practice, in Cheema, G. Shabbir and Popovski, Vesselin, Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in Asia, New York, United Nations University Press.
Bourdieu, P. (1981), Political Representation: Elements for a Theory of the Political Field, In Language and Symbolic Power, G. Raymond & M. Adamson, Trans, Cambridge, Polity Press, pp.171-202.
Casey, Kimberly L, (2008), Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory. Critique: A Worldwide Student Journal of Politics.Available at: http://lilt.ilstu.edu/critique/archives-%20coding/spring%202008.htm.
Citrin, J., & Muste, C. (1993). Trust in Government. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of Political Attitudes, San Diego, CA: Academic Press, pp.465-532.
Citrin, Jack, and Christopher Muste. 1999. “Trust in Government”. In Measures of Political Attitudes, edited by J. P. Robinson. San Diego: Academic Press.
Dalton, R. J. (2004). Democratic Challenges, Democratic Choices. Oxford: Oxford University Press.
Deglow, Annekatrin and Fjelde, Hanne, (2021), The Quality of Government and Civil Conflict, The Handbook of Quality of Government, Oxford University Press.pp.799-781.
Dinesen, Peter Thisted, & Sonderskov, Kim Mannemar, (2021), Quality of Government and Social Trust, in The Oxford Handbook of the Quality of Government, Ed, Bagenholm, Andreas, Bauhr, Monika, Grimes, Marcia and Rothstein, Bo. Oxford University Press, pp.539-558.
Easton, D. (1975), A Reassessment of the Concept of Political Support’, British Journal of Political Science, 5, No.4, pp. 435–57.
French, Richard D. (2011), Political Capital, Representation, vol.47, no.2, pp.215-230.
Gabriel, Oscar W. 1995. “Political Efficacy and Trust”. In The Impact of Values, edited by J. W. van Deth and E. Scarbrough. Oxford: Oxford University Press.
Habermas, J., (2001), The post-national Constellation, Trans. M. Pensky. Cambridge: Polity Press.
Hardin, Russel, (2001), “Conceptions and Explanations of Trust” in Trust in Society, Edited by K. S. Cook, New York, Russell Sage Foundation.
Marc J and Rudolph, Thomas J, (2018), Political Trust and Polarization, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust, ed by Eric M. Uslaner.
Ignatieff, Micheal, (1993), Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, Toronto, Viking.
Jackman, Robert, and Ross A. Miller. 1996. “A Renaissance of Political Culture?” American Journal of Political Science 40 (3): 632-659.
Kettl, Donald F. (2017), Can Governments Earn our Trust, UK, Polity Press.
Lenard, Patti Tamara and Miller, David, (2017), trust and National Identity, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust, Edited by Uslaner, Eric M, pp. 57-74.
Levi, Margaret, (1998), “A State of Trust”, in Trust and Governance, edited by V. Braithwaite and M. Levi. New York: Russell Sage Foundation, pp.77-101.
Lin, Nan, (2001), Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University.
Lindenberg, Siegwart, Fetchenhauer, Detlef, Flache, Andreas, and Buunk, Bram, (2006), Solidarity and Prosocial Behavior: A Framing Approach, in Solidarity and Prosocial Behavior; An Integration of Sociological and Psychological Perspectives, Ed Lindenbegr et.al, U.S.A, springer, pp.3-19.
Listhaug, Ola and Jakobsen, Tor George, (2018), Foundations of Political Trust, in The oxford handbook of social and political trust, Ed eric Uslaner, pp.559-578.
Loden, Hans, (2014), Citizenship Education, National Identity and Political Trust: The case of Sweden, Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, No.2, pp. 116-136.
Lun, Mary Thida, (2009), Reconnecting Joined-up Approaches: Nation-building Through State-building, Strategic Policy Impact and Research Unit, London, SPIRU Working Paper 25 Overseas Development Institute.
Marien, Sofie, Hooghe, Marc, (2011), Does Political Trust Matter? An Empirical Investigation into the Relation Between Political Trust and Support for Law Compliance, Vol 50, no.2, pp.267-291.
Magno, Cathryn, (2008), Refuge from Crisis: Refugee Women Build Political Capital, Globalisation, Societies and Education, Vol. 6, No. 2, pp. 119–30.
Miller, D., 1995. On nationality. Oxford: Oxford University Press.
Mishler, W. & R. Rose (2001) ‘What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies’. Comparative Political Studies, Vol.34, No.1, pp.30-62.
M o o r e, D, K i m m e rl i n g, B. (1995). Individual Strategies of Adopting Collective Identities: The Israeli Case, International Sociology, Vol. 10, No.4, pp.387–408.
Nayden, N. (2016), Political capital conceptualization: reclaiming the heart of democracy. http://scholar.google.com/scholar?q=Nayden%2C+Nikolay.+% 282011%29.+Political+capital+conceptualization%3A+reclaiming+the+hea rt+of+democracy&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on
Newton, Kenneth, and Pippa Norris, (2000), “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance?” In Disaffected Democracies. What's Troubling the Trilateral Countries? Ed, S. J. Pharr and R. D. Putnam. New Jersey: Princeton University Press.
Norris, Pippa (ed.), (1999), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance. Oxford: Oxford University Press.
Peel, Mark, (1998), Trusting Disadvantaged Citizens, in Trust and Governance, Ed, Braithwaite, Valerie and Levi, Margaret, New York, russel Sage Foundation, pp. 315-342.
Power, Timothy J., and Mary A. Clark, (2001), “Does Trust Matter? Interpersonal Trust and Democratic Values in Chile, Costa Rica, and Mexico”. In Citizens Views of Democracy in Latin America, edited by R. A. Camp. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
Rafalowski, Wojciech, (2016), The Quality of Government and National Identification Polish Sociological Review, Vol. 16, No.196, pp.404-419.
Rothstein, Bo, (2011), The Quality of Government Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, the University of Chicago Press.
Rothstein, Bo etal, Ed, (2021), The Oxford Handbook of the Quality of Government, UK, Oxford University Press.
Schugurensky, Daniel, (2000), Citizenship Learning and Democratic Engagement: Political Capital Revisited, University of Toronto, Canada, Paper presented at the 41st Annual Adult Education Research Conference. Vancouver: AERC, June 2-4, 2000, Published in Conference Proceedings, pp. 417-422.
Smith, Anthony, (1991), National Identity, Uk, Penguin.
Szucs, Stefan & Strömberg, Lars, (2006), Local Elites, Political Capital and Democratic Development; Governing Leaders in Seven European Countries, Seweden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Tyler, M.R, (1998), Trust and Democratic Governance, in Trust and Governance, Ed, Braithwaite, Valerie and Levi, Margaret, New York, russel Sage Foundation, pp. 269-294.
Uslaner, Eric M. (2018), The Study of Trust, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust Edited by Eric M. Uslaner, Oxford University Press.