دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، شماره 70، خرداد 1402، صفحه 286-1