درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

no 2

چکیده

پدیدارشناسی به مثابه یک روش علمی یا یک مکتب فکری در یک سده گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، به گونه‌ای که بسیاری از فلاسفه و جامعه‌شناسان آن را به عنوان روشی متقن در تحلیل ابژه‌های اجتماعی و فلسفی به کار گرفته‌اند و از طرفی هم بسیاری از اندیشمندان به ویژه متفکران پست مدرن آن را مورد نقد قرار داده و اندیشه‌های خود را با نقدهایی اساسی بر آن به عنوان یکی از آخرین مکاتب وفادار به آرمان‌های دکارتی انسجام بخشیده‌اند. هایدگر،‌گادامر، ‌دلوز، ‌بودریار و... از این جمله‌اند. در این نوشتار در پی آنیم تا به پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی بپردازیم و بعضی زوایای آن را مورد مداقه قرار دهیم. در این سیر با اشاره‌ای به تبارشناسی پدیدارشناسی، به پدیدارشناسی روشی نزد هوسرل و بعضی مفاهیم اساسی این روش یعنی "وجه التفاقی آگاهی" و "مراحل روش پدیدارشناسی" می‌پردازیم و در پایان به تحولات مابعد هوسرل و تبدیل شدن روش هوسرل به مکتب پدیدارشناسی هرمنوتیک نزد هایدگر و گادامر اشاره‌ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to the Phenomenology as a scientific method

نویسندگان [English]

  • ahmad naghibzadeh 1
  • Habibollah Fazeli 2
1
2
چکیده [English]

Phenomenology, considered either as methodology or ideology has attracted much attention in the last century; so much so, that many philosophers and sociologists have used the term to define philosophical and social objects. On the other hand, some postmodernists like Heidegger, Gadamer, Deleuze and Baudelaire have criticized phenomenology and have considered it to be one of the last remnants of Cartesian philosophy. Our intention in this article is to take another look at phenomenology and consider it, not by ideological attitude but as a scientific method. We have started with the genealogy of phenomenology and then moved onto to Husserl's understanding of phenomenology especially his theory of "intentional consciousness." Then we have taken a look at some post-Husserl methodological advances particularly at the Heidegger's and Gadamer's hermeneutical phenomenology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epoche .phenomenology.discriptive Phsycology. intentionality