سیاست، حکومت و عدالت در شعر پروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی شاعر نامدار معاصر ایران است. پروین نه‌تنها در مقایسه با تمامی زنان شاعر معاصر ایران بلکه در مقایسه با بسیاری از شاعران مرد این دوران نیز، بیش از همه به طرح مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یکی از ویژگی‌های عمده و غالب سیاسی ـ اجتماعی شعر پروین، برتری عدالت اجتماعی بر آزادی‌های سیاسی است. بااین‌همه، شعر پروین بازتاب دیدگاه‌های متضاد و متناقض او دربارة مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز هست. نویسنده بر آن است که این تناقض از تأثیرات همزمان بستر اجتماعی و جریان‌های سیاسی اجتماعی عصر او از یک سو، و جلوه‌های فرهنگیِ میراث ادبی و به‌ویژه میراث عرفانی و صوفیانة ایران از سوی دیگر، ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics, Government and Justice in Parvin Etesami’s Poem

چکیده [English]

The goal of this paper is to study the political and social aspects of the poem of Iran’s well-known contemporary poet, Parvin Etesami. Comparing not only to all Iranian contemporary female poets, but to many male poets of the same period, Parvin worked more on social and political issues. One of the major and dominant political and social characteristics of Parvin’s poem is the preference of social justice over political liberties. Nevertheless, Parvin’s poem is also the reflection of her contradictory views on social and political matters and problems. The author believes that this contradiction is resulted from the contemporary effects of the social context and political-social currents of her time on one hand and cultural manifestations of Iran’s literary heritage particularly theosophical and pantheistic heritage on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poem
  • social justice
  • political liberty
  • Theosophy