نویسنده = مهدی نجف زاده
سیاسی کردن رنج؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قجری به قدرت انضباطیِ پهلوی

دوره 16، شماره 4، آذر 1400، صفحه 49-80

10.22034/ipsa.2022.445

سید مرتضی حافظی؛ مهدی نجف زاده؛ محسن خلیلی؛ روح اله اسلامی