کلیدواژه‌ها = عدالت
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

دوره 10، شماره 4، آذر 1394، صفحه 42-74

سید محمد علی حسینی زاده