شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی سندل بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع‌گرا است؛ از این­رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات آن است. اجتماع‌گرایی برآمده از انتقادات سندل نسبت به لیبرالیسم، مبتنی بر شاخصه‌هایی است که می‌توان آن را «اجتماع‌گرایی سندلی» خواند. از این­رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در فلسفه سیاست می‌کوشد تا بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه‌های اجتماع‌گرایی، تقریر سندل را از اجتماع‌گرایی تبیین کند. مهمترین فرضیه این تحقیق آنست که اجتماع‌گرایی سندل در باب آزادی و سعادت دارای تلقی خاصی است که با پژوهش در مبانی و مصادر آن قابل دستیابی و بازسازی است. در واقع این نوشتار پاسخی است به این سوال که «تلقی مایکل سندل در مورد مفهوم آزادی و مفهوم سعادت چه تاثیری بر شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی از منظر او دارد؟».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Communitarianism in Sandal’s Thought Based on Two Concepts of Liberty and Happiness

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizi
  • Hodjatollah noorie sari
چکیده [English]

Happiness and liberty are two main concepts in contemporary political philosophies, so by examining these two concepts, this inquiry will go into details on their role in the thought of one of the most eminent contemporary political philosophers in the West, i.e. Michael Sandal, who is acknowledged as a critical one whose works lean towards calling liberalistic notions into question. What shape his own understanding on communitarianism; at last it is imperative to note that, this endeavor will elucidate the appraisal and make available the better reading of communitarian’s notions as well as the improved brushing up on them. This research tends to use the analytic philosophy method. The article will also try to find the answer to this question that what Sandel’s attitude is toward two concepts of liberty and happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandal
  • happiness
  • Liberty
  • communitarians
  • Communitarianism
منابع فارسی:
- آل‌سیدغفور، سید محسن (1386)، اسلام لیبرال در ایران معاصر؛ پیدایی و تحولات سنت فکری ـ سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گروه علوم سیاسی.
- سندل، مایکل و دیگران (1385)، جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم، جمعی از مترجمان، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
- سندل، مایکل (1374)، عدالت و خیر، منتشر شده در «لیبرالیسم و منتقدان آن»، مایکل سندل، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
- نصیری حامد، رضا (1389)، اجتماع گرایی؛ نافی عقلانیت سکولاریستی، رسالت، شماره 7099،  صفحه 18.
- نیاکوئیان (1386)، گزارشی از کتاب «معضلات سیاست اجتماع‌گرا»، بی جا.
-Boucher, David and Kelly, Paul (1994), The social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London.
-Etzioni, Amita (2004), The Common Good, Polity Press, Cambridge.
-Etzioni, Amita, (2004), Children and free speech, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.
-Etzioni, Amita, (2004), Privacy and Safety in Electronic communications, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.
-Etzioni, Amita, (2004), Privacy as an Obligation, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.
-Fairfield, Paul (1997), Social theory and practice, The University of Waterloo, pp. 165-169.
-Fleming, James E. and McClain, Linda C., (1997) The Right of privacy in sandel's procedural republic, in search of a substansive republic, Texas law review, 76 (1997), 509-51.
-Kusch, Martin (2002), Knowledge by Agreement; The Programme of communitarian Epistemology, Oxford University Press.
-Mulhall, Stephen, and swift, Adam (1996), Liberals and Communitarians, Oxford, Cambridge Mass.
- Rawls, John (1993), Political Liberalism, New York, Columbia University Press.
-Sandel, Michael J. (1996) Democracy's discontent, America in search of a public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press.
-Sandel, Michael J., (1982) Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press.
- Sandel, Michael J. (1994), Liberalism and Its Critics, New York: New York University Press.
- Sandel, Michael J. (2009), justice, what's the right thing to do? , London: penguin.