تبیین جامعه‌شناختی میزان تاثیرگذاری فرهنگ سیاسی بر مطالبه‌گری مدنی شهروندان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران. استاد گروه جامعه شناسی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد، شوشتر ، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد، شوشتر ، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف، تبیین جامعه‌شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه‌گری مدنی شهروندان اهواز، انجام شده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش مقاله از نوع روش کمّی «پیمایشی» می‌باشد که تعداد 1320000 نفر از شهروندان اهواز به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و براساس فرمول کوکران، تعداد 385 نفر ازطریق شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد که براساس روایی صوری و پایایی ازطریق آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌کمک نرم‌افزار‌هایPLS و نیز SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایح به‌دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد: فرضیه 1: بین تعلق اجتماعی با مطالبه‌گری مدنی رابطه معنادری وجود دارد. فرضیه 2: بین ارتباطات و مطالبه‌گری مدنی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 3: بین فرهنگ سیاسی تبعی و مطالبه‌گری رابطه معناداری وجود دارد. برای فرضیه 4، داده‌ها نشان داد که بین اعتماد سیاسی و مطالبه‌گری رابطه معناداری وجود ندارد و بنابراین فرضیه پژوهش رد گردید. فرضیه 5: بین فرهنگ محدود و مطالبه‌گری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 6: بین فرهنگ مدنی و مطالبه‌گری رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می‌شود جهت تقویت حقوق شهروندی، فرهنگ مدنی، اعتماد و ارتباطات اجتماعی و تعلق و وابستگی اجتماعی شهروندان برنامه‌ریزی‌، تا روحیه مطالبه‌گری شهروندان افزایش یافته و زمینه نقد سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the impact of political culture on civil Claim of Ahvaz citizens

نویسندگان [English]

  • Touraj Fattahi 1
  • Ali Hosein Hosein Zadeh 2
  • Yousef Amini 3
1 Ph.D. student, Department of Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
2 Professor of Sociology Department of Chamran Ahvaz University, Ahvaz, Iran and Professor of Sociology Department, Shushtar Branch, Azad University, Shushtar, Iran.
3 Associate ProfAssistant Professor, Department of Sociology, Shushtar Branch, Azad University, Shushtar, Iran.essor of َAzad University of shoshtar
چکیده [English]

Purpose: This research was carried out with the aim of sociologically explaining the impact of political culture on the civil claims of Ahvaz citizens.
Methodology: The research method of the article is a quantitative "survey" method, in which 1,320,000 citizens of Ahvaz were selected as the statistical population, and based on Cochran's formula, the number of 385 people was determined by simple random sampling. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire which were confirmed based on face validity and reliability by Gronbach's alpha. To analyze the data, structural equation modeling method was used with the help of PLS and SPSS software.
Findings and Results: The results obtained from the data analysis showed: Hypothesis 1: There is a significant relationship between social belonging and civic claims. Hypothesis 2: There is a significant relationship between communication and civic claims. Hypothesis 3: There is a significant relationship between subservient political culture and claimness . For hypothesis 4, the data showed that there is no significant relationship between political trust and claimness, and therefore the research hypothesis was rejected. Hypothesis 5: There is a significant relationship between limited culture and claimness. Hypothesis 6: There is significant relationship between civic culture and claimness. It is suggested that in order to strengthen citizenship rights, civil culture, trust and social relations and belonging and social dependence of citizens, necessary planning should be done so that the spirit of demanding citizens will increase and they can have a healthy critique of different social situations and participate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claiming
  • citizenship rights
  • civil political culture
  • political trust
  • communication
 احمدی، ی.، محمد­زاده، ح.، و مجیدی، ا. (1397). گونه­شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایه متغیرهای اجتماعی- فرهنگی. جامعه­شناسی کاربردی. 29 (69). 107-128.
اخترشهر، ع. (1396). مولفه­های جامعه­پذیری سیاسی در حکومت دینی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
سیدامامی، ک. (1386). مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش­بینی­کننده­های مشارکت سیاسی. پژوهشنامه علوم سیاسی. 2 (1). 59-78.
باقری، م.، شجاعی، ح. و کیانی، س. (1400). فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی ایران. پژوهش­های اجتماعی اسلامی. 27 (1). 247-278.
باقری­بنجار، ع. و رحیمی، م. (1391). بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان (شهروندان مناطق 3 و 12 شهر تهران). مطالعات جامعه­شناختی شهری. 2. 143-170.
بشیریه، ح. (1398). جامعه­شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران: نشر نی.
ترابی، ن. (1398). طراحی الگوی مطلوب مطالبه­گری: توصیف مطالبه­گری و بیان بایسته­های مطالبه­گری مطلوب. تهران: اندیشکده جهادی.
جلالی­راد، م. و سپهرنیا، ر. (1396). شاخص­های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد خُرد از دیدگاه نخبگان. جستارهای سیاسی معاصر. 8 (25). 85-105.
چیت­چیان، م.ح. (1401). مطالبه­گری چیست و چه اهدافی دارد؟ پایگاه خبری سمن جوانان. آدرس بازیابی: www.samanjavanan.ir
چیلکوت، ر. (1397). نظریه­های سیاست مقایسه­ای. ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب. تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا.
خانباشی، م. (1390). الگویی برای سنجش عوامل راهبردی محیطی تاثیرگذار بر اعتماد عمومی (چارچوبی نظام­مند برای تحلیل عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سیاسی). رساله دکتری مدیریت دولتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ردادی، م. (1399). نظریه اعتماد سیاسی با تاکید بر گفتمان اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق.
رشیدی­زاده، ب. و محمدی­ضیاء، ع. (1397). فرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر ناکامی فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه با تاکید با جهان عرب. جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام. 6 (13). 33-58. 
رهبرقاضی، م.ر. و همکاران (1395). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی مشارکتی. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. 4 (4). 101-122.
زارعی، آ. (1398). تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایران. تهران: انتشارات باز.
سینایی، و. و مظفری­پور، ز. (1392). درآمدهای نفتی، فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1336-1357). پژوهشنامه علوم سیاسی. 9 (1). 89-116.
شبانی، م. (1399). نقش مطالبه­گری از مسئولین در مدیریت راهبردی کشور. ارایه در: کنفرانس ملی مولفه­های تمدن­ساز در بیانیه گام دوم انقلاب.
شیردل، ا. و محمدی، مریم (1400). مطالعه کیفی شکل­گیری احساس تعلق اجتماعی و تکرار جرم در مددجویان سابقه­دار. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 10 (2). 499-528.
عالم، ع. (1401). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
غفاری­نوین، ش. (1395). بررسی اعتماد سیاسی و عوامل موثر بر آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی. تهران: دانشگاه الزهرا.
قوام، ع. (1400). سیاست­های مقایسه­ای. تهران: سمت.
قیصری، ن. (1398). نخبگان و تحول فرهنگ سیاسی در ایران دوره قاجاریه. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
محمدی­فر، ن.، مسعودنیا، ح. و مرادی، گ. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان. مطالعات فرهنگ- ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق). 12 (16). 203-234.
مرادی، س.، کواکبیان، م. و فلاحت­پیشه، ح.ا. (1396). فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 7 (24). 105-133.
نوریان، ا.، مسعود، ز. و منصورزاده، م.ب. (1397). تاثیر فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ارایه شده در: سومین همایش بین­المللی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی، تهران.
نیازی، م. و همکاران (1400). فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال­های 1385-1397. پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی. 24. 125-153.
Almond, A.G. & Verba, S. (2012). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. New York: Sage Publication.
 Boduszek, D. & Hyland, P. (2011). The Theoretical Model of Criminal Social Identity: Psycho-Social Perspective. International Journal of Criminology and Sociological Theory. 1. 604-615.
Faulks, K. (2012). Citizenship in Modern Britain. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Fokuyama, F (2018). Trust: The Social Virtuous and the Creation of Prosperity. New York: the Free Press.
Gamson, W. (2010). Power and discontent. Homewood: Dorsey Press.
Harrison, L.E. & Huntington, S.P. (2020). Culture matters: how values shape human progress.‎ New York: Basic Books
Hetherington, MJ. (1998). the Political Relevance of Political Trust. American Political Science Review. 92 (4). 791-808.
Kamrava, M. (2019). Understanding Comparative Politics: A Framework for Analysis. London & New York: Rutledge.
Marshal, T.H. & Bottomore, T. (2019).Citizenship and Social Class. London: Pluto Press.
Nash, K. (2019). Contemporary Political sociology: Globalization, Politics and Power. New Jersey: Wiley- Blackwell.
Nass, M.B. (2018). Political Protest and Political Conformity: A Study of Attitudes and Behavior of Blacks and Whites in America. USA: Syracuse University.
Oyedemi, T. (2015). Participation, Citizenship and Internet Use among South African Youth. Telematics and Informatics. 32 (1). 11-22.