1. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 183-224

10.22034/ipsa.2020.404

رسول صفراهنگ


2. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


3. بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 119-166

محمد عبداله پور چناری؛ یحیی کمالی


4. مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 205-226

محمد منصورنژاد


5. ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 157-197

عبدالعلی قوام؛ مهدی مالمیر


6. آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 49-78

احمد گل‌محمدی


7. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

دوره ششم، شماره 3، تابستان 1390

سید عبدالامیر نبوی


8. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

حسین پوراحمدی


9. رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و «صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385