مقاله پژوهشی

1. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


2. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

صفحه 37-80

10.22034/ipsa.2019.385

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


3. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

صفحه 81-106

10.22034/ipsa.2019.387

هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی


4. پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی

صفحه 107-130

10.22034/ipsa.2019.388

محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری


5. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

صفحه 131-161

10.22034/ipsa.2019.389

حسین کرمانی


6. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


7. تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396

صفحه 185-220

10.22034/ipsa.2019.391

مرتضی نوروزپور