کلیدواژه‌ها = دولت
تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 253-288

10.22034/ipsa.2023.484

عبدالله ولی‌نژاد؛ محمد علی خلیلی اردکانی؛ امیر عظیمی دولت آبادی


تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

دوره 14، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

دوره 11، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 119-166

محمد عبداله پور چناری؛ یحیی کمالی


ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

دوره ششم، شماره 3، شهریور 1390

سید عبدالامیر نبوی