دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 1-222