دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، شهریور 1399، صفحه 1-253 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

صفحه 7-47

10.22034/ipsa.2020.406

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی