کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
بررسی انگارۀ «مشارکت سیاسی زنان» در شعر دورۀ مشروطه

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.493

حامد نوروزی؛ وجیهه زمانی بابگهری؛ کلثوم قربانی جویباری؛ حسین فرزانه پور


بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره هفتم، شماره 4، مهر 1391، صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره ششم، شماره 1، اسفند 1389

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد