دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-240 

مقاله پژوهشی

شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب نشان سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392

صفحه 7-38

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ علی رضا مسیبی