کلیدواژه‌ها = دموکراسی
دیالکتیک دموکراسی و دولت سازی در عصر مشروطیت ایران

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.491

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری


توسعه سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائه الگویی نوین برای سنجش توسعه سیاسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 163-206

10.22034/ipsa.2022.462

احمد گل محمدی؛ فائز دین پرست؛ فرزاد کلاته


دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 69-104

سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد


بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 137-164

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ زهرا ضرونی


جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم

دوره هفتم، شماره 4، مهر 1391، صفحه 123-154

محمدرضا حافظ نیا؛ محمدباقر قالیباف؛ رضا ملاحسینی اردکانی


تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری