دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، شماره 71، شهریور 1402 
بررسی انگارۀ «مشارکت سیاسی زنان» در شعر دورۀ مشروطه

10.22034/ipsa.2023.493

حامد نوروزی؛ وجیهه زمانی بابگهری؛ کلثوم قربانی جویباری؛ حسین فرزانه پور