-24. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 189-215

10.22034/ipsa.2020.421

حمید سجادی


-23. الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 217-241

10.22034/ipsa.2020.422

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش


-22. کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 7-43

10.22034/ipsa.2020.416

حسین احمدی؛ محمد سالار کسرایی


-21. تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 45-72

10.22034/ipsa.2020.417

آرش امیری؛ محسن مدیر شانه چی؛ علیرضا گلشنی


-20. چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 73-96

10.22034/ipsa.2020.418

جواد حق گو؛ غلامعلی سلیمانی


-19. زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 97-142

10.22034/ipsa.2020.419

ابوالفضل دلاوری؛ عباس کاظمی؛ سید محمد وهاب نازاریان


-18. نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 143-188

10.22034/ipsa.2020.420

محمدرضا رشیدکردستانی؛ علیرضا ازغندی


-17. بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 173-200

10.22034/ipsa.2020.411

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده


-16. پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 201-236

10.22034/ipsa.2020.412

علی اشرف نظری


-15. بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 7-47

10.22034/ipsa.2020.406

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


-14. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 49-75

10.22034/ipsa.2020.407

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی


-13. چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 77-116

10.22034/ipsa.2020.408

دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی


-12. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 117-140

10.22034/ipsa.2020.409

سلمان صادقی زاده


-11. پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 141-172

10.22034/ipsa.2020.410

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی


-10. رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 147-182

10.22034/ipsa.2020.403

حیدر شهریاری


-9. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 183-224

10.22034/ipsa.2020.404

رسول صفراهنگ


-8. بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 225-261

10.22034/ipsa.2020.405

رضا نصیری حامد


-7. سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2020.399

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


-6. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-72

10.22034/ipsa.2020.400

علی رضا حیدری


-5. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


-4. پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


-3. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 111-146

10.22034/ipsa.2020.395

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی


-2. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 147-184

10.22034/ipsa.2020.396

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


-1. آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 185-217

10.22034/ipsa.2020.397

امین عادل خانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


0. شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 219-256

10.22034/ipsa.2020.398

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی