کلیدواژه‌ها = ایران
سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1400-1374

دوره 18، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 231-199

10.22034/ipsa.2023.479

مرتضی منشادی؛ ابوالقاسم شهریاری؛ سارا نظیف


فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

دوره 16، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده


بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 7-47

10.22034/ipsa.2020.406

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 141-172

10.22034/ipsa.2020.410

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی


پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان