1. شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 7-31

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی


2. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


3. تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 33-62

فهیمه آزموده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


4. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 220-193

سید محمد محمدی


5. سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 37-72

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت


6. نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 87-115

مرتضی مردیها


7. آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 187-224

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی


8. برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


9. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


10. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


11. بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 7-40

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده


12. بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 95-118

وحید سینائی


13. امکان یا امتناعِ«بومی سازی علوم سیاسی»؛ در پرتو تجربه ی علوم سیاسی چین

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-78

سید صمد حسینی واسوکلایی؛ حسین جمالی


14. ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 37-62

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


15. توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 133-170

محمد عابدی اردکانی


16. جمهوری اسلامی ایران وبنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 243-275

الهه کولایی؛ محمد جواد خوانساری


17. درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 89-116

وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور


18. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 173-208

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس


19. بررسی تطبیقی کودتاهای1953ایران، 1954گواتمالا و1973شیلی

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 217-275

حسین مسعودنیا؛ اعظم خانی


20. وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ معصومه ثانی جوشقانی؛ معصومه طالبی


21. تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

احمد دوست محمدی؛ علی اکبر خاصه؛ مهدی محمودی


22. چالش‌های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

بهرام نوازنی؛ آرام یزدی


23. ایران و جهان‌شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

مهدی ذاکریان


24. تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

مسعود موسوی شفائی


25. رابطة سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران

دوره پنجم، شماره1، زمستان 1388