1. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-72

10.22034/ipsa.2020.400

علی رضا حیدری


2. پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


3. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 183-224

10.22034/ipsa.2020.404

رسول صفراهنگ


4. بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 225-261

10.22034/ipsa.2020.405

رضا نصیری حامد


5. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-80

10.22034/ipsa.2019.385

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


6. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


7. شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 7-31

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی


8. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


9. تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 33-62

فهیمه آزموده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


10. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 220-193

سید محمد محمدی


11. سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 37-72

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت


12. نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 87-115

مرتضی مردیها


13. آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 187-224

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی


14. برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


15. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


16. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


17. بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 7-40

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده


18. بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 95-118

وحید سینائی


19. امکان یا امتناعِ«بومی سازی علوم سیاسی»؛ در پرتو تجربه ی علوم سیاسی چین

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-78

سید صمد حسینی واسوکلایی؛ حسین جمالی


20. ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 37-62

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


21. توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 133-170

محمد عابدی اردکانی


22. جمهوری اسلامی ایران وبنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 243-275

الهه کولایی؛ محمد جواد خوانساری


23. درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 89-116

وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور


24. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 173-208

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس


25. بررسی تطبیقی کودتاهای1953ایران، 1954گواتمالا و1973شیلی

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 217-275

حسین مسعودنیا؛ اعظم خانی